top of page

VERKSAMHETSOMRÅDEN A-Ö

Fästpunkt 1

AFFÄRSJURIDIK

ARRENDERÄTTBOSTADSRÄTTSLIGA FRÅGOR


FASTIGHETSBILDNING
FASTIGHETSRÄTT
HYRA - BOSTAD & LOKAL
JAKT- & FISKERÄTT


MARK & EXPLOATERING

PLAN- & BYGGFRÅGORTOMTRÄTTSERVITUT

ÖVRIGA NYTTJANDERÄTTER

Vi är tydliga i vårt nischade fokus på vissa frågor inom det fastighetsrättsliga området. Dock visar erfarenheten på att många av våra klienter har frågor relaterade till närliggande rättsområden såsom bolagsrätt och skatterätt eller värdering av fastigheter. Vi har ett brett nätverk bland advokater, jurister, ekonomer, banker, värderare, mäklare och lantmätare där vi gärna hjälper er att hitta rätt kompetens.

Vi företräder klienter i frågor rörande bostadsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

 

När en fastighet eller delar av en fastighet nyttjas av någon annan än dess lagfarna ägare uppstår sannolikt någon form av nyttjanderätt. Olika nyttjanderätter omfattas av olika rättsliga krav och många gånger finns en tvingande lagstiftning vars konsekvenser är svåra att överblicka. Vi hjälper er hela vägen från idé till färdigt avtal samt företräder er i hyres- och arrendenämnd, domstol eller skiljenämnd samt i frågor rörande syn och avräkning.

För bostadsrättsföreningar kan tyvärr många frågor om misskötsamhet, problem vid överlåtelse av bostadsrätt eller nyttjande av exempelvis parkeringsplatser och allmänna utrymmen dyka upp. Tolkning av stadgar och frågor vid nyproduktion är också vanligt. Kontakta oss vid funderingar rörande bostadsrätt så kan vi reda ut frågetecknen.

Behöver tomter styckas av och säljas eller ska intilliggande fastigheter förvärvas i syfte att skapa rationella brukningsenheter? Många gånger räcker det att diskutera dessa frågor med Lantmäteriet men vi ser ett ökat behov och intresse hos våra klienter att företrädas inför och i samband med lantmäteriförrättningar. Vårt nätverk av experter står till ert förfogande.

Fastighetsrätt är ett vitt begrepp som rymmer väldigt många olika rättsliga aspekter.

Vilka villkor är viktiga att beakta vid fastighetsöverlåtelse och vad händer när något går fel? Vi har god vana att upprätta och granska köpehandlingar och diskutera möjliga alternativ i överlåtelseprocessen.

Med både praktisk och teoretisk erfarenhet av köp och försäljning, förvaltning, nyttjande, äganderätt och plan- och byggrätt är vi övertygade om att vi kan tillvarata era fastighetsrättsliga intressen.

Upprättande av nya avtal, omförhandling av lokalhyresavtal eller vräkning av misskötsam hyresgäst?Tillsammans med vårt nätverk kan vi erbjuda spetskompetens för såväl stora som små aktörer på hyresmarknaden.

 

Råder tvivel kring vem som är jakträttsinnehavare eller behöver ni uppdatera och marknadsanpassa era upplåtelser? Vi intresserade av jakt, både professionellt och privat och hjälper er gärna om rättsliga problem uppstår inom detta område.

Vi är även en av få lokala aktörer som hanterar fiskerättsliga tvister och däribland upplåtelse av fiskearrenden för yrkesfiskare.

Finns planer på att ändra användningen av er fastighet i exploateringssyfte eller står ni inför en situation där kommun eller stat vill ta er fastighet i anspråk?

Exploatering av fastigheter kan många gånger vara en lukrativ affär. Det finns dock en rad rättsliga frågor som måste beaktas för att man som fastighetsägare inte ska tappa kontrollen över sin fastighet i fel läge eller för att man inte ska riskera skadeståndskrav i ett senare skede. Vi hjälper er att reda ut dessa frågor.

Behöver ni ansöka om bygglov och strandskyddsdispens eller står ni inför ett överklagande så kan vi hjälpa er. Många frågor rörande detaljplaners utformning och tillämpning hanterar vi för våra klienters räkning.

Är det dags att omförhandla tomträttsavgäld eller löper ert tomträttsavtal ut och ni står inför en förhandling om lösesumma? Frågor relaterade till tomträtt regleras i 13 kapitlet jordabalken och vi biträder er från upplåtelsen till upphörandet.

 

Behöver ni åtkomst till brunn, brygga, väg, ledning eller någon annan utvald del av en fastighet? Ett servitut är många gånger en bra lösning för att kunna nyttja vissa delar av fastigheter. Antingen kan parterna själva komma överens om ett frivilligt servitut, ett s.k. avtalsservitut. I vissa fall kan åtkomst till viss del av fastighet krävas trots att parterna inte är överens. I dessa fall kan man ansöka om officialservitut hos Lantmäteriet. Vi hjälper i er i samtliga frågor rörande servitut.

Nyttjanderätter som inte faller in under servitut, hyra, eller arrende kan bli aktuella i olika sammanhang. Exempelvis rätt till avverkning av skog (avverkningsrätt), rätt att tillgodogöra sig naturtillgångar (bergtäkt, grustäkt, torvtäkt) eller fråga om att anlägga vandringsleder eller upplagsplatser.

Aktieägaravtal, bolagsordning, beskattning

Sommarstuga, vindkraftspark, golfbana eller åkermark

Stadgar, styrelsefrågor, avgifter

Avstyckning, klyvning, lantmäteri

Fel i fastighet, lagfart, samägande

Hyresnivå, uppsägning, besittningsskydd

Parter, avgifter, områden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expropriation, inlösen eller förädling av fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygglov, detaljplan, strandskydd

Avgäld, pantbrev, omförhandling

Väg, ledning, brygga

 

 

Rotpost, avverkningsrätt, bergtäkt

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
Fästpunkt 6
Fästpunkt 7
Fästpunkt 8
Fästpunkt 9
Fästpunkt 10
Fästpunkt 11
Fästpunkt 12
bottom of page